Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A   wersja dla niedowidzącychBiuletyn informacji publicznej

INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2023-2024

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (tj.  Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn.zm.)

 


INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

ARCHIWALNE


INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE

STYPENDIUM SZKOLNEGO  W ROKU SZKOLNYM  2021/2022

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1237),

STYPENDIUM SZKOLNE  -    może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Kryterium dochodowe będące podstawą ustalenia pomocy materialnej dla uczniów wynosi:   528zł netto na osobę w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2021r), bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

W stosunku do osób prowadzących działalność rolniczą: przyjmuje się, że z 1 h przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00 zł.

W roku szkolnym 2021/2022 przyznane uczniom stypendium szkolne realizowane będzie jako refundacja poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat na cele edukacyjne. Podstawą do refundacji jest przedłożenie oryginałów imiennych faktur VAT, rachunków (wystawionych na opiekuna ustawowego małoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia, jeśli sam złoży wniosek o stypendium) lub potwierdzeń wystawionych przez szkołę dotyczących zajęć zorganizowanych za jej pośrednictwem.

Terminy dostarczenia rachunkówfaktur do składnego wniosku o stypendium na rok szkolny 2021/2022

 • za I turę stypendium szkolnego do 31 października 2021r.
 • za II turę stypendium szkolnego do 30 kwietnia 2022r.

Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Gminy Maków Podhalański

Stypendium nie przysługuje uczniom:

 • klas zerowych,
 • którzy zostali umieszczeni w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Świadczenie wychowawcze ,,500+” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego.

Komu i na jakich zasadach przyznawana jest pomoc?

I. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługują uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Maków Podhalański :

1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.  

II. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej
z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

III. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, której wysokość ustalona jest na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, czyli nie przekracza kwoty 528,00 zł. na osobę w rodzinie.

IV. Miesięczna wysokość dochodu jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 - 13 ustawy o pomocy społecznej.

V. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub
w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło uzyskania dochodu, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

VI. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z hektarów przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.

VII. Do miesięcznej wysokości dochodu nie wlicza się stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego, stypendium
o charakterze motywacyjnym, jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłku celowego, wartości świadczeń w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

VIII. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy
o świadczeniach rodzinnych, czyli kwoty 2480,00zł., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, czyli kwoty 2232,00 zł. W przypadku przekroczenia powyższej kwoty stypendium szkolne nie przysługuje.

IX. Do wniosku należy dołączyć  zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, w tym:

1) zaświadczenia lub oświadczenie o uzyskanych dochodach netto (wynagrodzenie za pracę, emerytura, renta, zasiłek dla bezrobotnych) przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego, zgodnie
z wykazem znajdującym się we wniosku;

2) w przypadku osób bezrobotnych nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy –oświadczenie o braku zatrudnienia;

3)  zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu (kwota)/niekorzystaniu z dodatku mieszkaniowego oraz energetycznego,

4) zaświadczenie lub oświadczenie o pobieraniu (kwota)/niepobieraniu zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,

5)  zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu (kwota)/niekorzystaniu z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

6) informacja o wysokości otrzymywanych alimentów:

a) wyrok sądu lub ugoda zawarta przed sądem powszechnym lub ugoda zawarta przed mediatorem,

b) w przypadku alimentów zasądzonych, lecz nie otrzymywanych – zaświadczenie komornika sądowego
o bezskuteczności egzekucji,

c) w przypadku braku wyroku w sprawie alimentów – oświadczenie o sposobie i kwocie otrzymywanych alimentów;

7) w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:

a)

 • zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania
 • zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego zawierające informację za poprzedni rok kalendarzowy o uzyskanym przychodzie pomniejszonym o koszty uzyskania przychodu ,obciążenie podatkiem należnym, odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodu.

b) oświadczenie o dochodach osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą – do pobrania na stronie internetowej MOPS-u

c) w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej - dokument potwierdzający ten fakt;

8) urzędowe potwierdzenie wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych wraz
z dowodem opłacania składek w O/KRUS;

9) oświadczenie o uzyskanych innych dochodach netto.

X. Oświadczenia, o których mowa w pkt XI, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie

fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

XI. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne i inni wnioskodawcy są obowiązani niezwłocznie

powiadomić Miejski ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego, np. zmiana miejsca pobierania nauki przez ucznia, zaprzestanie nauki przez ucznia, zwiększenia dochodów członków gospodarstwa domowego ucznia.

XII. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

XIII. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Uwaga: W przypadku składania kopii dokumentów  należy przedstawić oryginał do wglądu.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na dany rok szkolny uczniom uprawnionym do ubiegania się
o stypendium szkolne, składa się do dnia 15 września danego roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku.

W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w pkt IX.

Termin 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty jest ostateczny.   

Stypendium szkolne wypłacane będzie jednorazowo w dwóch transzach w terminach:

I.   do dnia 31 grudnia 2021 r. – za okres od września do grudnia

II. do dnia 30 czerwca 2022 r. – za okres od stycznia do czerwca 2021 roku, po   otrzymaniu dotacji celowej z budżetu państwa.

 

Wszystkich ubiegających się o stypendium szkolne prosi się o składanie kompletnej dokumentacji oraz podawanie aktualnych numerów telefonicznych. Jeżeli będzie brak poszczególnych załączników wniosek nie zostanie rozpatrzony.

 Proponowany katalog wydatków podlegających refundacji w ramach stypendium

Pomoc w postaci stypendium szkolnego może być udzielana w celu całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności;

1. "zielonej szkole”,

2. wycieczce szkolnej,

3. wyjściach do kina, teatru, muzeum, galerii zorganizowanych przez szkołę,

4. koloniach i obozach (w szczególności  językowych lub sportowych).

 

Pomocą rzeczową o charakterze edukacyjnym może być zakup w szczególności:

- tornistra (plecaka), torby szkolnej,

- torby/worka na obuwie na zmianę,

- zeszytów,

- przyborów szkolnych,

- przyborów i materiałów plastycznych,

- podręczników, encyklopedii, atlasów historycznych/geograficznych, słowników, tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne, mapy, globusy oraz inne publikacje o charakterze edukacyjnym,

- lektur szkolnych, literatury popularnonaukowej rozwijającej zainteresowania ucznia,

- audiobooków z nagraniami lektur szkolnych, ebooków zawierających lektury szkolne lub literaturę popularnonaukową, czytników ebooków,

- zakup biurka, krzesła do biurka, lampy biurkowej,

- sprzętu komputerowego lub podzespołów do komputera, drukarki, materiałów eksploatacyjnych do drukarki,

- przenośnego sprzętu komputerowego: laptopów (notebooków), netbooków, tabletów,

- oprogramowania komputerowego,

- nośników do archiwizowania danych: pamięci przenośnych USB (pendrive), zewnętrznych dysków twardych (przenośnych dysków USB),

- sprzętu audio wykorzystywanego w celach edukacyjnych, 

- stroju na zajęcia wychowania fizycznego lub na zajęcia sportowe, spodenki (2 szt.), koszulki (4 szt.), getry (4 szt), dresy (1szt.), strój kąpielowy (1 szt),

- obuwia na zajęcia wychowania fizycznego lub na zajęcia sportowe np. adidasy (2 pary), tenisówki/trampki (4 pary), korkotrampki (1 szt.),

- obuwia na zmianę;

- sprzętu sportowego i odzieży sportowej wykorzystywanych w czasie zajęć sportowych,

- stroju galowego ( w tym obuwia galowego ),

- stroju, narzędzi i urządzeń niezbędnych do udziału w zajęciach praktycznej nauki zawodu,

- biletów imiennych komunikacji miejskiej za okres wrzesień - czerwiec

 

Ponadto pomocą rzeczową o charakterze edukacyjnym może być :

- prenumerata prasy popularnonaukowej rozwijającej zainteresowania ucznia,

- opłata za dostęp do usług internetowych, w tym: abonamentu internetowego, (wrzesień- czerwiec danego roku szkolnego)- faktura Vat+ dowód wpłaty.

- naprawa komputera i podzespołów,

- zakup papieru, tuszu/tonera itp. do drukarki,

- opłata za pobieranie nauki,

- koszty uczestnictwa w kursach nauki języków obcych lub w klubach sportowych,

- koszty udziału w  zajęciach  edukacyjnych, w tym wyrównawczych, rozwijających zainteresowania ucznia, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

-koszty dojazdu do szkół,

- koszty zakwaterowania w bursie, internacie,

c- koszty opłaty posiłków w stołówce szkolnej.

Nie można finansować ze środków przeznaczonych na stypendium szkolne:

- zakupu sprzętu gospodarstwa domowego, innego wyposażenia mieszkania (jeżeli nie służy celom edukacyjnym), telewizorów, telefonów komórkowych, kamer internetowych, konsol (m.in. PlayStation, PSP, Xbox, Nintendo), rowerów, rolek, deskorolek, okularów, leków, żywności,

- dodatkowego ubezpieczenia sprzętu komputerowego i elektronicznego,

- wpłat składek na Radę Rodziców,

- kosztów instalacji telewizji satelitarnej,

- kosztów utrzymania mieszkania,

- kosztów rehabilitacji i zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz  innych przedmiotów nie służących bezpośrednio celom edukacyjnym.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany: 

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotności kwoty zasiłku rodzinnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, którym w szczególności może być:

 • śmierć rodzica wspólnie zamieszkującego i gospodarującego,​
 • kradzież w mieszkaniu ucznia,​
 • pożar lub zalanie mieszkania,​
 • klęska żywiołowa (susza, powódź),​
 • ciężka choroba członka rodziny wspólnie zamieszkującego i gospodarującego,​
 • wypadek komunikacyjny

WNIOSEK 

Wniosek o zasiłek szkolny składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzając zaistnienie zdarzenia losowego.


STYPENDIA SZKOLNE

ARCHIWALNY


INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE

STYPENDIUM SZKOLNEGO  W ROKU SZKOLNYM  2020/2021

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1327 ),

W roku szkolnym 2020/2021 przyznane uczniom stypendium szkolne realizowane będzie jako refundacja poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat na cele edukacyjne. Podstawą do refundacji jest przedłożenie oryginałów imiennych faktur VAT, rachunków (wystawionych na opiekuna ustawowego małoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia, jeśli sam złoży wniosek o stypendium) lub potwierdzeń wystawionych przez szkołę dotyczących zajęć zorganizowanych za jej pośrednictwem.

Terminy dostarczenia rachunków, faktur do składnego wniosku o stypendium na rok szkolny 2020/2021

 • za I turę stypendium szkolnego do 31 października 2020r.
 • za II turę stypendium szkolnego do 30 kwietnia 2021r.

STYPENDIUM SZKOLNE  -    może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej
z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Kryterium dochodowe będące podstawą ustalenia pomocy materialnej dla uczniów wynosi:   528zł netto na osobę w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2020r), bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

W stosunku do osób prowadzących działalność rolniczą: przyjmuje się, że z 1 h przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00 zł.

Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Gminy Maków Podhalański

Stypendium nie przysługuje uczniom:

 • klas zerowych,
 • którzy zostali umieszczeni w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Świadczenie wychowawcze ,,500+” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego.

Komu i na jakich zasadach przyznawana jest pomoc?

I. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługują uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Maków Podhalański :

1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.  

II. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej
z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

III. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, której wysokość ustalona jest na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, czyli nie przekracza kwoty 528,00 zł. na osobę w rodzinie.

IV. Miesięczna wysokość dochodu jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 - 13 ustawy o pomocy społecznej.

V. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub
w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło uzyskania dochodu, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

VI. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z hektarów przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.

VII. Do miesięcznej wysokości dochodu nie wlicza się stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego, stypendium
o charakterze motywacyjnym, jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłku celowego, wartości świadczeń w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

VIII. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy
o świadczeniach rodzinnych, czyli kwoty 2480,00zł., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, czyli kwoty 2232,00 zł. W przypadku przekroczenia powyższej kwoty stypendium szkolne nie przysługuje
.

IX. Do wniosku należy dołączyć  zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, w tym:

1) zaświadczenia lub oświadczenie o uzyskanych dochodach netto (wynagrodzenie za pracę, emerytura, renta, zasiłek dla bezrobotnych) przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego, zgodnie
z wykazem znajdującym się we wniosku;

2) w przypadku osób bezrobotnych nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy –oświadczenie o braku zatrudnienia;

3)  zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu (kwota)/niekorzystaniu z dodatku mieszkaniowego oraz energetycznego,

4) zaświadczenie lub oświadczenie o pobieraniu (kwota)/niepobieraniu zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,

5)  zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu (kwota)/niekorzystaniu z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

6) informacja o wysokości otrzymywanych alimentów:

a) wyrok sądu lub ugoda zawarta przed sądem powszechnym lub ugoda zawarta przed mediatorem,

b) w przypadku alimentów zasądzonych, lecz nie otrzymywanych – zaświadczenie komornika sądowego
o bezskuteczności egzekucji,

c) w przypadku braku wyroku w sprawie alimentów – oświadczenie o sposobie i kwocie otrzymywanych alimentów;

7) w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:

a)

 • zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania
 • zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego zawierające informację za poprzedni rok kalendarzowy o uzyskanym przychodzie pomniejszonym o koszty uzyskania przychodu ,obciążenie podatkiem należnym, odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodu.

b) oświadczenie o dochodach osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą – do pobrania na stronie internetowej MOPS-u

c) w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej - dokument potwierdzający ten fakt;

8) urzędowe potwierdzenie wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych wraz
z dowodem opłacania składek w O/KRUS;

9) oświadczenie o uzyskanych innych dochodach netto.

X. Oświadczenia, o których mowa w pkt XI, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie

fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

XI. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne i inni wnioskodawcy są obowiązani niezwłocznie

powiadomić Miejski ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego, np. zmiana miejsca pobierania nauki przez ucznia, zaprzestanie nauki przez ucznia, zwiększenia dochodów członków gospodarstwa domowego ucznia.

XII. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

XIII. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Uwaga: W przypadku składania kopii dokumentów  należy przedstawić oryginał do wglądu.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na dany rok szkolny uczniom uprawnionym do ubiegania się
o stypendium szkolne, składa się do dnia 15 września danego roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku.

W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w pkt IX.

Termin 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty jest ostateczny.   

Stypendium szkolne wypłacane będzie jednorazowo w dwóch transzach w terminach:

I.   do dnia 31 grudnia 2020 r. – za okres od września do grudnia

II. do dnia 30 czerwca 2021 r. – za okres od stycznia do czerwca 2020 roku, po   otrzymaniu dotacji celowej z budżetu państwa.

 

Wszystkich ubiegających się o stypendium szkolne prosi się o składanie kompletnej dokumentacji oraz podawanie aktualnych numerów telefonicznych. Jeżeli będzie brak poszczególnych załączników wniosek nie zostanie rozpatrzony.

 Proponowany katalog wydatków podlegających refundacji w ramach stypendium

Pomoc w postaci stypendium szkolnego może być udzielana w celu całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności;

1. "zielonej szkole”,

2. wycieczce szkolnej,

3. wyjściach do kina, teatru, muzeum, galerii zorganizowanych przez szkołę,

4. koloniach i obozach (w szczególności  językowych lub sportowych).

 

Pomocą rzeczową o charakterze edukacyjnym może być zakup w szczególności:

- tornistra (plecaka), torby szkolnej,

- torby/worka na obuwie na zmianę,

- zeszytów,

- przyborów szkolnych,

- przyborów i materiałów plastycznych,

- podręczników, encyklopedii, atlasów historycznych/geograficznych, słowników, tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne, mapy, globusy oraz inne publikacje o charakterze edukacyjnym,

- lektur szkolnych, literatury popularnonaukowej rozwijającej zainteresowania ucznia,

- audiobooków z nagraniami lektur szkolnych, ebooków zawierających lektury szkolne lub literaturę popularnonaukową, czytników ebooków,

- zakup biurka, krzesła do biurka, lampy biurkowej,

- sprzętu komputerowego lub podzespołów do komputera, drukarki, materiałów eksploatacyjnych do drukarki,

- przenośnego sprzętu komputerowego: laptopów (notebooków), netbooków, tabletów,

- oprogramowania komputerowego,

- nośników do archiwizowania danych: pamięci przenośnych USB (pendrive), zewnętrznych dysków twardych (przenośnych dysków USB),

- sprzętu audio wykorzystywanego w celach edukacyjnych, 

- stroju na zajęcia wychowania fizycznego lub na zajęcia sportowe, spodenki (2 szt.), koszulki (4 szt.), getry (4 szt), dresy (1szt.), strój kąpielowy (1 szt),

- obuwia na zajęcia wychowania fizycznego lub na zajęcia sportowe np. adidasy (2 pary), tenisówki/trampki (4 pary), korkotrampki (1 szt.),

- obuwia na zmianę;

- sprzętu sportowego i odzieży sportowej wykorzystywanych w czasie zajęć sportowych,

- stroju galowego ( w tym obuwia galowego ),

- stroju, narzędzi i urządzeń niezbędnych do udziału w zajęciach praktycznej nauki zawodu,

- biletów imiennych komunikacji miejskiej za okres wrzesień - czerwiec

 

Ponadto pomocą rzeczową o charakterze edukacyjnym może być :

- prenumerata prasy popularnonaukowej rozwijającej zainteresowania ucznia,

- opłata za dostęp do usług internetowych, w tym: abonamentu internetowego, (wrzesień- czerwiec danego roku szkolnego)- faktura Vat+ dowód wpłaty.

- naprawa komputera i podzespołów,

- zakup papieru, tuszu/tonera itp. do drukarki,

- opłata za pobieranie nauki,

- koszty uczestnictwa w kursach nauki języków obcych lub w klubach sportowych,

- koszty udziału w  zajęciach  edukacyjnych, w tym wyrównawczych, rozwijających zainteresowania ucznia, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

-koszty dojazdu do szkół,

- koszty zakwaterowania w bursie, internacie,

c- koszty opłaty posiłków w stołówce szkolnej.

Nie można finansować ze środków przeznaczonych na stypendium szkolne:

- zakupu sprzętu gospodarstwa domowego, innego wyposażenia mieszkania (jeżeli nie służy celom edukacyjnym), telewizorów, telefonów komórkowych, kamer internetowych, konsol (m.in. PlayStation, PSP, Xbox, Nintendo), rowerów, rolek, deskorolek, okularów, leków, żywności,

- dodatkowego ubezpieczenia sprzętu komputerowego i elektronicznego,

- wpłat składek na Radę Rodziców,

- kosztów instalacji telewizji satelitarnej,

- kosztów utrzymania mieszkania,

- kosztów rehabilitacji i zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz  innych przedmiotów nie służących bezpośrednio celom edukacyjnym.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany: 

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotności kwoty zasiłku rodzinnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, którym w szczególności może być:

 • śmierć rodzica wspólnie zamieszkującego i gospodarującego,​
 • kradzież w mieszkaniu ucznia,​
 • pożar lub zalanie mieszkania,​
 • klęska żywiołowa (susza, powódź),​
 • ciężka choroba członka rodziny wspólnie zamieszkującego i gospodarującego,​
 • wypadek komunikacyjny

WNIOSEK 

Wniosek o zasiłek szkolny składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzając zaistnienie zdarzenia losowego.


 • Podstrony:
 • 1
 • 2

MOPS MAKÓW PODHALAŃSKI

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Makowie Podhalańskim

ul. Rynek 11
34-220 Maków Podhalański

Telefon: (33) 8771 554
Fax: (33) 8773 513
Dni powszednie: 7.15 - 15.15

Telefon interwencyjny 33 447 28 87

Telefon czynny jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim (od poniedziałku do piątku - godz. 7.15 -15.15) oraz całodobowo w Zespole Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej tel. 33 874 21 01.